English version
Grunwaldzka 67, 43-600 Jaworzno, Poland
Tel. 0048 505 444 000, e-mail: jiujutsu@jaw.pl

Cel szkolenia i zadania Szkoły Guja Jiujutsu

Kanji Głównym celem treningu polskiego Jiujutsu, polegającego na nauczaniu i utrwalaniu odpowiednich nawyków ruchowych, wyposażaniu ćwiczącego w wiadomości, kształtowaniu jego psychiki i sprawności fizycznej, a więc zorientowanego na rozwój sfery intelektualno-sprawnościowej, jest osiągnięcie skuteczności w realnej walce wręcz.

Systematyczny trening Guja Jiujutsu zapewnia harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny ćwiczącego. Służy podnoszeniu sprawności fizycznej poprzez kształtowanie zdolności motorycznych, w tym: szybkości, wytrzymałości i siły. Zapewnia elastyczną muskulaturę i atrakcyjny wygląd. Jednocześnie sprzyja rozwijaniu pozytywnych cech charakteru, takich jak: systematyczność, wytrwałość, odwaga, koleżeńskość, zdyscyplinowanie. Przygotowuje do radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Ćwiczący Guja Jiujutsu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich zasad postępowania i zachowania się, w tym okazywania szacunku szkoleniowcom, współćwiczącym i przeciwnikom.

Głównym zadaniem Szkoły Jiujutsu jest przygotowanie ćwiczącego do działania w warunkach samoobrony i realnej walki wręcz.

Prowadzone w Szkole Jiujutsu wszechstronne szkolenie obejmuje:

  1. Trening sportowy ukierunkowany na przygotowanie ćwiczącego do udziału we współzawodnictwie sportowym, tj. w zawodach Sportowego Jiujutsu oraz pojedynkach wolnej walki MMA Jiujutsu
  2. Nauczanie Samoobrony i technik interwencji Jiujutsu przeznaczonych do opierania bezprawnego, bezpośredniego zamachu na dobro osobiste, tj. działania w warunkach obrony koniecznej, jak również chwytów obezwładniających mogących mieć zastosowanie podczas realizacji zadań prowadzonych przez funkcjonariuszy służb mundurowych bądź wojsko.
  3. Kształcenie poprzez wyposażanie ćwiczącego w wiadomości z zakresu teorii treningu, higieny, udzielania pierwszej pomocy, itp.
  4. Wychowanie wiążące się z oddziaływaniem na osobowość ćwiczącego poprzez wprowadzanie odpowiednich zasad postępowania i zachowania się.